stránka

O spoločnosti

Hospodárenie a majetkové podiely


Hospodársky výsledok (v eurách)*
Rozhodujúce finančné ukazovatele (v eurách)*
Výnosy (v eurách)*
Náklady (v eurách)*
Individuálna súvaha v skrátenom rozsahu (v eurách)*
Individuálny výkaz ziskov a strát v skrátenom rozsahu (v eurách)*
Štatutárny orgán spoločnosti navrhuje rozdeliť zisk za rok 2018* takto:

Nerozdelený zisk z minulých rokov: 3 862 934,89 eur,

Prídel do sociálneho fondu: 188 387,54 eur.

Návrh na rozdelenie zisku nebol do vydania výročnej správy schválený valným zhromaždením.
Po 31. decembri 2018 do vydania výročnej správy nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali vykázanie v účtovnej závierke za rok 2018.*

*aktuálne údaje budú zverejnené v najbližšom čase
O spoločnosti