stránka

O spoločnosti

Hlavné aktivity

Preprava a skladovanie ropy

Spoločnosť TRANSPETROL, a. s. prostredníctvom svojho ropovodného systému, jediného na Slovensku, zabezpečuje tranzitnú a vnútroštátnu prepravu ropy a jej skladovanie tak, aby zabezpečila potrebné množstvo ropy predovšetkým pre slovenské hospodárstvo a ostatných svojich obchodných partnerov. Vnútroštátna a tranzitná preprava ropy a jej skladovanie sú hlavnou hospodárskou aktivitou akciovej spoločnosti. Prepravná kapacita ropovodu je 20 miliónov ton ročne.
Prečerpávacia stanica. Zelené potrubie.

Spoločnosť TRANSPETROL, a. s., v roku 2019 prepravila celkovo 8 997 635 ton ropy. Hlavnú úlohu z hľadiska realizovaných tržieb a využívania prepravnej kapacity ropovodu v prevádzke TRANSPETROL, a. s., zohráva rafinéria Slovnaft, a. s., v Bratislave. Celková preprava ropy do tejto spoločnosti bola v roku 2019 na úrovni 5 096 289 ton ropy, čo predstavuje približne 56,64 % prepraveného množstva ropovodom Družba v danom roku. Preprava ruskej ropy bola na úrovni 4 963 227 ton a preprava inej ropy cez ropovod ADRIA bola na úrovni  133 062 ton. Slovnaft, a. s., je momentálne aj jediným odberateľom ropy na Slovensku.

Rok 2016, bol z hľadiska prepravy , v histórii  spoločnosti TRANSPETROL, a. s.  prelomový. Po  prvý krát bola úspešne zrealizovaná preprava  iného druhu  ropy ako  ropy REB (stredne ťažká ropa z Ruskej federácie) do rafinérie Slovnaft. Bola to ropa KBT (stredne ťažká ropa s vyšším obsahom síry z blízkeho východu), zakontrahovaná pre spoločnosť  Slovnaft, a. s.. Logistika prepravy KBT ropy na európskom kontinente spočívala  v dopravení  tankerov  do chorvátskeho prístavu Omišalj, následnou prepravou cez Maďarskú Százhalombattu zrekonštruovaným ropovodom ADRIA do PS4 Tupá, kde po vykonaní zákonom predpísaných colných náležitosti  a laboratórnych testov   prepravená do rafinérie Slovnaft. Množstvo a kvalita jednotlivých dávok inej ropy bola zabezpečená novovybudovaným systémom  sledovania pohybu dávok v riadiacom systéme. V roku 2017 TRANSPETROL prepravil do SLOVNAFT-u ropu  CPC  v množstve 78 600 ton, v roku 2018 už 216 292 ton inej ropy.

V roku 2019 TRANSPETROL prepravil do Slovnaftu inú  ropu  v množstve 133 062 ton.  

Taktiež významnú úlohu z hľadiska realizovaných tržieb a využívania prepravnej kapacity ropovodu v prevádzke TRANSPETROL, a. s., zohráva spoločnosť UNIPETROL  RPA, s. r. o. V roku 2019 prepravil TRANSPETROL do UNIPETROLU spolu 3 820 946 ton ropy.

Celkové množstvá prepravenej ropy podľa jednotlivých odberateľov v období 2015 - 2019 v tis. ton*
Odberateľ
2015
2016
2017
2018
2019
Rafinéria Slovnaft
5 955
5 747
5 531
5 457
5 096
Rafinérie v ČR
3 919
3 424
4 001
4 003
3 821
Iní odberatelia
58
0
50
0
80
Spolu
9 932
9 171
9 582
9 460
8 997

Popri preprave ropy zostáva dôležitým obchodným prvkom v obchodnej činnosti spoločnosti TRANSPETROL, a. s., aj skladovanie ropy. Svoje voľné kapacity využíva na uskladnenie ropy pre Slovnaft, Unipetrol alebo iného odberateľa. V roku 2019 bolo priemerné denné fakturované množstvo za skladovanie 2720,67 ton ropy.

Skladovacie kapacity TRANSPETROL, a. s., v období 2015 - 2019 v tis. ton
Skladovacie kapacity
2015
jan / dec
2016
jan / dec
2017
jan / dec
2018
jan / dec
2019
jan / dec
bez  spodkov
289,2
289,2
289,2
289,2
289,2
spodky
37,2
37,2
37,2
37,2
37,2
so spodkami
326,4
326,4
326,4
326,4
326,4

Za svoj prioritný záujem považuje TRANSPETROL, a. s., neustále upevňovanie svojej strategickej pozície v preprave a skladovaní ropy pre slovenské hospodárstvo a čoraz efektívnejšie pôsobenie na európskom ropnom trhu.

O spoločnosti