5.4.2022

Spoločnosť TRANSPETROL, a. s, dosiahla v roku 2021 rekordné úspory prevádzkových nákladov a vyprodukovala rekordný zisk

Spoločnosť TRANSPETROL, a. s., v roku 2021 dosiahla výnosy z hospodárskej činnosti spolu vo výške vyše 61,1 miliónov eur, pričom v roku 2020 mal TRANSPETROL, a. s., celkové výnosy vo výške 61,8 milióna eur. Zisk pred zdanením bol dosiahnutý vo výške10,5 miliónov eur, čo je o 5 miliónov viac, ako bolo schválené vo finančnom pláne pre rok 2021. Daň z príjmu právnických osôb tak dosiahla za rok2021 pre TRANSPETROL, a. s., úroveň 2,3 milióna eur.

TRANSPETROL, a. s., takéto priaznivé hospodárske výsledky dosiahol už druhý rok po sebe.  Oproti predkrízovému roku 2019 spoločnosť úsporami znížila náklady na hospodársku činnosť spolu o 5,4 %, čo je 2,9milióna eur. Firma okrem iného významne znížila výdavky v oblasti IT, na dodávky opráv, tovarov, služieb a stavebných prác.

Firme sa podarilo pozastaviť dlhodobý pokles hospodárskeho výsledku z rokov 2016 až 2018 aaj napriek poklesu výnosov dosiahla v roku 2021 rekordné úspory bežných prevádzkových nákladov a zároveň vyprodukovala rekordný zisk pred zdanením a odvedie do štátneho rozpočtu rekordnú daň z príjmu, ktorá je najvyššia za ostatných 6 rokov fungovania.

TRANSPETROL, a. s., vykonáva činnosť prevádzkovateľa ropovodnej sústavy a zabezpečuje prepravu ropy prostredníctvom ropovodu Družba a Adria na území Slovenskej republiky. Spoločnosť  garantuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku ropovodu a zabezpečuje služby pre zabezpečenie skladovania ropy pre Správu štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.

Pre médiá a verejnosť

Žiadosti o vyjadrenia

Ropovod je po celej svojej dĺžke chránený ochranným pásmom, ktoré je vymedzené zvislými plochami vedenými vo vodorovnej vzdialenosti 300 m po oboch stranách potrubia a slúži na zabezpečenie plynulej prevádzky potrubia a na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku, pričom vlastníci a užívatelia nehnuteľností v ochrannom pásme sú povinní zdržať sa všetkého, čo by mohlo poškodiť potrubie a ohroziť plynulosť a bezpečnosť prevádzky.
Overenie ochranného pásma