7.10.2021

Chceme odvádzať dobrú prácu, výziev je pred nami veľa

Tvrdými rokovaniami s dodávateľmi vlani dosiahli úspory z už uzatvorených investičných zmlúv vo výške 2,3milióna eur. Zároveň sa môžu pochváliť o 210 % vyšším hospodárskym výsledkom oproti plánu schválenému bývalým vedením. Plánov a výziev v prospech vytýčenej stratégie majú pred sebou v najbližších mesiacoch mnoho. V Ročenke energetiky Energie Európy 2021 hovoríme s predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom spoločnosti TRANSPETROL, a. s., Ing. Jánom Horkovičom.

„Chceme odvádzať dobrú prácu, výziev je pred nami veľa.“
Vlani ste prijali viacero opatrení za účelom zlepšenia procesov v oblasti IT, obstarávania, investícií a opráv. Čo by ste v tomto smere radi vyzdvihli a aký bol pre vás uplynulý pandemický rok?

Do spoločnosti TRANSPETROL, a. s., som nastúpil v ťažkom období pandemickej situácie, spôsobenej vírusom COVID-19, čo sa, pochopiteľne, odrazilo aj na investičnej výstavbe. Tá bola od roku 2020 pandemickou situáciou výrazne poznačená a odrazili sa na nej aj súvisiace obmedzenia a opatrenia. Tie ovplyvnili priebeh nielen rozpracovaných investičných akcií, ale aj prípravu a rozpracovanosť nových investičných akcií.  

Keďže bezprostredne po nástupe do funkcie začalo nové vedenie spoločnosti prehodnocovať všetky dodávateľské zmluvy v oblasti investičnej výstavby a služieb z pohľadu efektivity vy nakladania finančných prostriedkov, výsledok je viac než potešiteľný –tvrdými rokovaniami s dodávateľmi sme dosiahli úspory z už uzatvorených investičných zmlúv vo výške 2,3 milióna eur, a to pri zachovaní zazmluvneného rozsahu a kvality požadovaných prác.  

Ak chceme hovoriť o celkových úsporách, a teda nielen o investíciách, ale aj o opravách, zlepšení procesov v oblasti IT a v neposlednom rade o racionalizácii v oblasti ľudských zdrojov, môžeme s hrdosťou konštatovať, že výsledkom práce manažmentu je ušetrených 6,4 milióna eur z už zazmluvnených kontraktov.  

Zároveň sa nám podarilo dosiahnuť o 210 % vyšší hospodársky výsledok oproti plánu schválenému bývalým vedením. Je nutné zdôrazniť, keďže ide o spoločnosť strategického významu a o prvok kritickej infraštruktúry, že uvedené sa udialo pri zachovaní maximálnej bezpečnosti a plynulosti prevádzky ropovodného systému.

Prehodnotili ste význam organizačnej zložky BSP na Slovensku, ktorá podľa vášho názoru stratila na význame. Ako toto rozhodnutie spätne vnímate a ktoré vaše procesy to najviac ovplyvnilo? Otvoril sa vám priestor nejaké nové aktivity? 

Spoločnosť BSP (Bratislava - Schwechat Pipeline GmbH.) so sídlom vo Viedni bola založená spolu s OMV Refining &Marketing GmbH za účelom realizácie projektu prepojenia ropovodného systému Družba území SR s ropovodným systémom na území Rakúska. Uvedené prepojenie má za úlohu umožniť dodávky ruskej ropy ropovodom Družba do rakúskej rafinérie OMV vo Schwechate a zároveň jeho reverzné využitie pri výpadku dodávok ruskej ropy cez ropovod Družba na zásobovanie slovenskej rafinérie Slovnaft.  

Zrušenie organizačnej zložky BSP na Slovensku bolo z hľadiska cezhraničného pripojenia prelomovou skutočnosťou. Viedli nás k tomu dva dôvody – úspora finančných prostriedkov a zároveň ustanovenie v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky, v ktorom vláda deklaruje definitívne zrušenie výstavby ropovodu cez Žitný ostrov. Avšak, pri tomto je nevyhnutné zdôrazniť skutočnosť, že organizačná zložka sa zrušila len v Slovenskej republike, sídlo vo Viedni naďalej ostáva. Rokovaniami s rakúskou stranou sa spoločnosť TRANSPETROL, a. s., snaží udržať aspoň natri roky prístupové práva k pozemkom na rakúskej strane, kým sa nenájde technicko-spoločenské riešenie predmetnej otázky.  

Ak by ste prioritne vyzdvihli nejaký projekt, ktorý je pre vás aktuálne prioritou, ktorý by to bol? Skúste zdôvodniť prečo.

­­Momentálne máme v pláne dosiahnuť zníženie spotreby elektrickej energie. Je to najvyššia nákladová položka spoločnosti, z celkových nákladov tvorí až 8 %. V nominálnom vyjadrení ide o vysoké čísla. Aktuálna situácia na burzách túto potrebu ešte viac umocňuje, pretože cena silovej zložky elektrickej energie trvalo stúpa. Naším cieľom je preto hľadať riešenie v optimalizácii prepravy ropy jej riadením tak, aby dochádzalo k poklesu spotreby elektrickej energie, avšak pri nezmenenom množstve prepravy ropy.  

Prejdime teraz skôr k osobnejším otázkam. Ako z pozície predsedu predstavenstva hodnotíte uplynulý rok v TRANSPETROLE a čo by ste z dosiahnutých úspechov radi vyzdvihli?

Ako som už spomenul, do spoločnosti som nastúpil v ťažkom období pandemickej situácie spôsobenej vírusom COVID-19. Preto vo svojej práci využívam všetky nadobudnuté profesionálne skúsenosti a so svojím tímom pristupujem k všetkým potrebám opráv, investícií a ostatných nákladov mimoriadne pozorne, aby stanovené ciele dosiahnutia zisku za rok boli splnené. Bola to mravčia práca.  

A na čo som najviac hrdý? Považujem to za predčasnú otázku, na ktorú vám so svojím tímom budem môcť odpovedať najskôr o tri roky. Podstatné pre mňa je, že som v spoločnosti TRANSPETROL, a. s., vytvoril tím motivovaných profesionálov, ktorých som dokázal naštartovať v prospech vytýčenej stratégie. Tých plánov a výziev máme pred sebou ešte veľa.  

Dlhé roky ste podnikali v oblasti energetiky, neskôr v elektroenergetike a v oblasti regulácie sieťových odvetví. Čo vám z toho najviac pomáha pri dosahovaní vašich cieľov? Aké manažérske zručnosti ste si osvojili?

Každý manažér, ktorý má chuť pracovať, naberie praxou skúsenosti. Tie sú, ako vieme, neprenosné. Preto pokladám za svoju povinnosť využívať ich vo svojom pracovnom nasadení s jediným cieľom– dosiahnuť lepšie výsledky. Okrem nich je následne odmenou aj osobné uspokojenie z dobre vykonanej práce.

(Foto: Mgr. Michal Kováč)

Pre médiá a verejnosť

Žiadosti o vyjadrenia

Ropovod je po celej svojej dĺžke chránený ochranným pásmom, ktoré je vymedzené zvislými plochami vedenými vo vodorovnej vzdialenosti 300 m po oboch stranách potrubia a slúži na zabezpečenie plynulej prevádzky potrubia a na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku, pričom vlastníci a užívatelia nehnuteľností v ochrannom pásme sú povinní zdržať sa všetkého, čo by mohlo poškodiť potrubie a ohroziť plynulosť a bezpečnosť prevádzky.
Overenie ochranného pásma